Privacy Verklaring JVH webbouw

JVH webbouw verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens JVH webbouw wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt JVH webbouw  (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

JVH webbouw verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Afhandeling van je aanvraag en je informeren over het status daarvan;
  • Opslag behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Welke (persoons)gegevens verwerkt JVH webbouw?

JVH webbouw verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerder afgenomen diensten en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt voor support. Als je gebruik maakt van onze support hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan JVH webbouw, kan JVH webbouw aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart JVH webbouw locatiegegevens.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

JVH webbouw verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Ook kunnen wij gegevens opslaan voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van websites/webshops. Ook heeft JVH webbouw gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na een aanvraag van een van onze diensten/producten wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

JVH webbouw kan ook andere verkeers- en locatiegegevens opslaan teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

JVH webbouw maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie beleid.

Derde ontvangers

JVH webbouw maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult JVH webbouw een rol als tussenpersoon (registrar). Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal JVH webbouw je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.

Binnen JVH webbouw  worden persoonsgegevens uitgewisseld. JVH webbouw verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan JVH webbouw het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt JVH webbouw onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat JVH webbouw gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt JVH webbouw vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kun je contact met ons opnemen via info@jvhwebbouw.nl om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat JVH webbouw niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag..

Beveiliging

JVH webbouw heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. JVH webbouw schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. JVH webbouw en derden zijn wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@jvhwebbouw.nl.

Wijziging van Privacy Statement

JVH webbouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.